ค้นหา / Search

  ชื่อความร่วมมือ / MOU Name   หน่วยงาน /
  Host Organization
  องค์กรคู่สัญญา /
  Partner Organization
  ประเทศคู่สัญญา /
  Partner Country
  วันเริ่มสัญญา /
  Start Date
  วันสิ้นสุดสัญญา /
  End Date
  สถานะความร่วมมือ / Status   ที่อยู่คู่สัญญา /
  Partner Address
  ประเภทความร่วมมือ / MOU Type

ตารางข้อมูลความร่วมมือ (KMUTNB MOU table)
ชื่อความร่วมมือ / MOU Name ประเทศคู่สัญญา / Partner Country องค์กรคู่สัญญา / Partner Org เจ้าภาพความร่วมมือ / Host สถานะ / Status
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Rosenheim Technical University of Applied Sciences and KMUTNB 1. Germany
1. Rosenheim Technical University of Applied Sciences
Office of the President Active
Agreement for Student Exchange between Rosenheim Technical University of Applied Sciences and KMTUNB 1. Germany
1. Rosenheim Technical University of Applied Sciences
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Annex2 to the Framework Agreement of Cooperation between Universit yof Burgundy and KMUTNB 1. France
1. University of Burgundy
Faculty of Engineering Active
Amendment to the Memorandum of Agreement between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Kyushu Institute of Technology, Japan on the Establishment and Management of Satellite Office Signed on March 15th 2019 1. Japan
1. Kyushu Institute of Technology
Faculty of Engineering Active
Memorandum of Understanding between Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. South Korea
1. Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)
College of Industrial Technology Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Hankyong National University 1. South Korea
1. HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY
Faculty of Technical Education Active
Memorandum of Agreement between the Board of Trustees of the University of Illinois United States of America and The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand 1. USA (United States of America)
1. the Board of Trustees of the University of Illinois (UIC)
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology 1. Vietnam
1. Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology
Faculty of Applied Science Active
Memorandum of Understanding Between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand and Tokyo City University, Japan 1. Japan
1. Tokyo City University
Graduate College Active
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ?ธัชวิทย์? วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง สถาบันวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน 1. ไทย
1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ?ธัชวิทย์? วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง สถาบันวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน 1. ไทย
1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส Active
Cooperation Agreement on A Double Ph.D Degree Programme 1. France
1. University of Lorraine
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
Agreement on the Cooperation between Technische Universitat Ilmenau and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Germany
1. Technische Universitat Ilmenau
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum for Exchange of Students between Nagaoka University of Technology and King's Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Japan
1. Nagaoka University of Technology
Faculty of Engineering Active
Agreement of Academic Exchange and Educational Collaboration between Nagaoka University of Technology and University of Technology North Bangkok 1. Japan
1. Nagaoka University of Technology and University of Technology
Faculty of Engineering Active
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between King Mongkut's University of Technology North Bangkok And University of Arts and Design 1. Vietnam
1. University of Arts and Design
Faculty of Architecture and Design Active
บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และเครื่องมือวิจัย 1. ไทย
1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
AGREEMENT FOR EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COOPERATION between KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK and BERGISCHE UNIVERSIT?T WUPPERTAL 1. Germany
1. BERGISCHE UNIVERSITAT WUPPERTAL
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
SUPPLEMENTARY COOPERATION AGREEMENT FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS between KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK and BERGISCHE UNIVERSIT?T WUPPERTAL 1. Germany
1. BERGISCHE UNIVERSITAT WUPPERTAL
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Amendment of the Agreement on Student Exchange between RWTH Aachen University and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Germany
1. RWTH Aachen University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Amendment of the Agreement on Student Exchange Double Degree Program between RWTH AACHEN University and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Germany
1. RWTH Aachen University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Coburg University of Applied Sciences and Arts 1. Germany
1. Coburg University of Applied Sciences and Arts
College of Industrial Technology Active
International Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Hochschule Esslingen, University of Applied Sciences, Esslingen, Germany 1. Germany
1. Hochschule Esslingen, University of Applied Sciences
College of Industrial Technology Active
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการดำเนินกิจกรรม 1. ไทย
1. มูลนิธิพระดาบส
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด 1. ไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
Agreement on Student Exchange between RWTH Aachen University for its Faculty of Electrical Engineering and Information Technology and King Mongkut's University of Technology Norh Bangkok for the Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) 1.
2.
3.
4. Germany
1.
2.
3.
4. Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, RWTH Aachen University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI INDONESIA 1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Active
MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI INDONESIA 1. Indonesia
1. INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI
Faculty of Applied Science Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Malaysian Institute of Road Safety Research 1. Malaysia
1. Malaysian Institute of Road Safety Research
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) 1. Malaysia
1. Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS)
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between Soonchunhyang University and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. South Korea
1. Soonchunhyang University
Faculty of Applied Science Active
บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหรรม Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อุทยานเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ กับ บริษัท สยาม แอ็ท ชลบุรี จำกัด โดย โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา 1. ไทย
1. บริษัท สยาม แอ็ท ชลบุรี จำกัด โดย โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับบริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน Active
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ 1. ไทย
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.)
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม Active
Agreement on Co-operation in Education and Science between Universite de Liege, Belgium and KMUTNB 1. Belgium
1. Universite de Liege
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Infineon Technologies (Thailand) Limited 1. Thailand
1. Infineon Technologies (Thailand) Limited
TechnoPark Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย อุทยานเทคโนโลยี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.) 1. ไทย
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก (วทพ.)
อุทยานเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. Singapore
1. ASEAN Legal Alliance โดย บริษัท พร้อมท์ ลีเกิล เซอร์วิสเซส จำกัด
Faculty of Applied Arts Active
Memorandum of Understanding Between King Mongkut's University of Technology North Bangkok by KMUTNB Techno Park and EXEDY Friction Material Co., Ltd. 1. Thailand
1. EXEDY Friction Material Co., Ltd.
TechnoPark Active
Memorandum of Understanding Between National Kaohsiung University of Science and Technology and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Taiwan
1. National Kaohsiung University of Science (NKUST)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
Amendment to Memorandum of Understanding and Students and Staff Exchange Agreement Appendix to the MoU signed on March 8 2017 1. Japan
1. Kyushu Institute of Technology
Faculty of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ 1. ไทย
1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ
อุทยานเทคโนโลยี Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 1. Indonesia
1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
Agreement on Co-operation in Education and Science between Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand coordinated by The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering 1. Thailand
1. Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT)
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
การพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและการสร้างโอกาสทางสังคม 1. ไทย
2. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
General Agreement for Education, Scientific and Cultural Co-operation between The TRANSILVANIA UNIVERSITY of BRASOV and KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Romania
1. The TRANSILVANIA UNIVERSITY of BRASOV
Internation College Active
Agreement of Co-operation in Education and Science between Mahindra University, India and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand coordinated by The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) 1. India
1. Mahindra University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding For Advanced Digital Transformation Center (ADTC) Between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand And Western Digital Storage Technologies (Thailand) Limited 1. Thailand
1. Western Digital Storage Technologies (Thailand) Limited
TechnoPark Active
Memorandum of Understanding between BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Thailand
1. BMW Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
Memorandum of Understanding between BMW Parts Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Thailand
1. BMW Parts Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ บริษัท พานทอง อัลไลแอนซ์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท พานทอง อัลไลแอนซ์ จำกัด
อุทยานเทคโนโลยี Active
Memorandum of Understanding between Faculty of Information Technology and Digital Innovation, King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Sejong University (Industry Academy Cooperation Foundation)) 1. South Korea
1. Sejong University
Faculty of Information Technology Active
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand and Edith Cowan University, Australia 1. Australia
1. Edith Cowan University, Australia
Faculty of Information Technology Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ Active
Memorandum of Understanding on Academic Exchange and Cooperation between KMUTNB and Technical University of Liberec 1. Czech Republic
1. Technical University of Liberec
Faculty of Industrial Technology and Management Active
Memorandum of Understanding between National Yunlin University of Science and Technology (YunTech) and King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 1. Taiwan
1. National Yunlin University of Science and Technology (YunTech)
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Agreement on Cooperation in Education and Science between Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand coordinated by The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) 1. China
1. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA)
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between Andong National University (Republic of Korea) and King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Thailand) 1. South Korea
1. Andong National University
Office of the President Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด
อุทยานเทคโนโลยี Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSTIY, TAIWAN AND FACULTY OF SCIENCE, ENERGY AND ENVIRONMENT, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND 1. Taiwan
1. National Chung Hsing University
Faculty of Science Energy and Environment Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด
อุทยานเทคโนโลยี Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between KING MONGKUT?S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, and SIEMENS LIMITED 1. ไทย
1. SIEMENS LIMITED
อุทยานเทคโนโลยี Active
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, and Siemens Limited 1. Thailand
1. Siemens Limited
TechnoPark Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เอ็ม.อี.ซี.วิศวกรรม จำกัด
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
Memorandum of Understanding Between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand Faculty of Technical Education and Technische Universit?t Dortmund, Germany Executing agency: Faculty of Educational Sciences and Psychology 1. Germany
1. Technische Universit?t Dortmund
Faculty of Technical Education Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับสวนสุภัทราแลนด์ (ฉบับที่ 2) 1. ไทย
1. สวนสุภัทราแลนด์
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม Active
Memorandum of Understanding between Technische Universitat Dortmund, Germany Executing agency: Faculty of Educational Sciences and Psychology On Academic, Research and Development Collaboration 1. Germany
1. Technische Universit?t Dortmund
Faculty of Technical Education Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยมหิดล 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
อุทยานเทคโนโลยี Active
Memorandum of Agreement on Co-operation in Education and Science between Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Vietnam
1. Ho Chi Minh City University of Technology
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Agreement on Student, Faculty and Staff Exchange between Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Vietnam
1. Ho Chi Minh City University of Technology
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding Academic and Research Collaboration between The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS), King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Indian Institute of Technology Madras, Chennai, India 1. India
1. Indian Institute of Technology Madras
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ กับ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Active
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) and National Formosa University (NFU) 1. Taiwan
1. National Formosa University (NFU)
Faculty of Science Energy and Environment Active
BILATERAL EXCHANGE AGREEMENT between Tekniska H?gskolan i J?nk?ping AB (School of Engineering, J?nk?ping University) And King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand (The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering) (Faculty of Engineering) 1. Sweden
1. Tekniska H?gskolan i J?nk?ping AB (School of Engineering, J?nk?ping University)
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between KMUTNB TECHNO PARK, KING MONGKUT?S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, and ORIGGIN VENTURES PTE LTD. 1. Singapore
1. ORIGGIN VENTURES PTE LTD.
TechnoPark Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between KMUTNB TECHNO PARK, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, and ORIGGIN VENTURES PTE LTD. 1. Singapore
1. ORIGGIN VENTURES PTE LTD.
TechnoPark Active
Agreement on Cooperation in Education and Science between University of Science and Technology of Hanoi and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Vietnam
1. University of Science and Technology of Hanoi
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 1. ไทย
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Malnad College of Engineering 1. India
1. Malnad College of Engineering
Office of the President Active
Memorandum of Understanding on Academic Cooperation between KMUTNB Techno Park and Rohde & Schwarz (Thailand) Co., Ltd. 1. Thailand
1. Rohde & Schwarz (Thailand) Co., Ltd.
TechnoPark Active
Memorandum of Understanding on Academic Cooperation between KMUTNB Techno Park, King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Rohde & Schwarz (Thailand) Co., Ltd. 1. ไทย
1. Rohde & Schwarz (Thailand) Co., Ltd.
อุทยานเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท ฤทธา จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ฤทธา จำกัด
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน 1. ไทย
1. บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ (Robotics, AI, and Coding: RAC) โดยโรงเรียนนำร่อง 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
1. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK and Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology 1. Vietnam
1. Vietnam-Korea University of Information and Communication Technology
Faculty of Information Technology Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, RAYONG CAMPUS AND SECURITY SYSTEMS MEDIA CO., LTD. 1. Thailand
1. SECURITY SYSTEMS MEDIA CO., LTD.
Faculty of Engineering and Technology Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย อุทยานเทคโนโลยี มจพ. กับ บริษัท โซลารินน์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท โซลารินน์ จำกัด
อุทยานเทคโนโลยี Active
COOPERATION AGREEMENT between THE VIETNAMESE-GERMAN UNIVERSITY SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM and THE SIRINDHORN INTERNATIONAL THAI-GERMAN GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THE KINGDOM OF THAILAND 1. Vietnam
1. THE VIETNAMESE-GERMAN UNIVERSITY
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ บริษัท บีวัน ดิจิทัล จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท บีวัน ดิจิทัล จำกัด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Universitas Bravijaya 1. Indonesia
1. Universitas Bravijaya
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Universitas Brawijaya 1. Indonesia
1. Universitas Brawijaya
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 1. ไทย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
Memorandum of Understanding Between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand by International College And Faculty of Industrial Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia 1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1. Faculty of Industrial Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia
วิทยาลัยนานาชาติ Active
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
8. ไทย
9. ไทย
10. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
2. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
5. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยคอมพิวเตอร์
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
Student Exchange Agreement between Multimedia University Universiti Telekom SDN. BHD (Registered owner of Multimedia University) and KMUTNB 1. Malaysia
1. Multimedia University
Faculty of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ บริษัท ไทย อาซานุมะ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด 1. ไทย
2. ไทย
1. บริษัท ไทย อาซานุมะ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between MING CHI UNIVERSITY OF THECHNOLOGY and KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Taiwan
1. MING CHI UNIVERSITY OF THECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
2. ไทย
1. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส Active
Memorandum of Understanding between National Central University and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Taiwan
1. National Central University
Faculty of Applied Science Active
Cooperative Agreement of Double Degree Program between KMUTNB and Kyushu Institute of Technology 1. Japan
1. Kyushu Institute of Technology
Faculty of Engineering Active
Memorandum of Understanding between Kochi University of Technology and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Japan
1. Kochi University of Technology
Faculty of Applied Science Active
Agreement on Co-operation in Education and Science between the Graz University of Technology, Austria and KMUTNB, Thailand 1. Austria
1. Graz University of Technology
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between SASTRA Deemed University and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. India
1. SASTRA Deemed University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Agreement on Student Exchange between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Muroran Institute of Technology 1. Japan
1. Muroran Institute of Technology
Office of the President Active
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation and Exchange between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Muroran Institute of Technology 1. Japan
1. Muroran Institute of Technology
Office of the President Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1. ไทย
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Faculty of Technical Education and Miyagawa Koki Co., Ltd 1. Japan
1. Miyagawa Koki Co., Ltd
Faculty of Technical Education Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 1. ไทย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส กับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และ บริษัทในเครือ 1. ไทย
1. บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด และ บริษัทในเครือ
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส Active
Agreement on Co-operation in Education and Science between Riga University, Latvia and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Latvia
1. Riga Technical University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1. ไทย
1. จังหวัดนครสวรรค์
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
Student Exchange Agreement between RWTH Aachen University and TGGS, KMUTNB 1. Germany
1. RWTH Aachen
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Professor Block Lecture Agreement between RWTH Aachen University and TGGS, KMUTNB 1. Germany
1. RWTH Aachen
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Astra Solutions Co., Ltd. and KMUTNB and TFII 1. Thailand
1. Astra Solutions Co., Ltd.
Thai-French Innovation Institute Active
Memorandum of Understanding Between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand by International College And IS Industrie (Thailand) Co., Ltd. 1. ไทย
1. Institut de Soudure Thailand (IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.)
วิทยาลัยนานาชาติ Active
Memorandum of Understanding Electrical Engineering Thai-French Research Center (EE-TFRC) 1. France
1. Universite de Lorraine
Thai-French Innovation Institute Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะมัณฑนศิลป์ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะมัณฑนศิลป์ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
Extension of the Memorandum of Understanding between Multimedia University, Malaysia (MMU) and KMUTNBN 1. Malaysia
1. Multimedia University
Faculty of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
Inter-Institutional Agreement of Cooperation between KMUTNB and Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences Concerning the Exchange of Students for a Double Degree Program 1. Germany
1. Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences
Internation College Active
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย"การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์" ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตระยอง 1 1. ไทย
1. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตระยอง 1
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม Active
Extension of The Memorandum of Understanding between Universiti Tunku Abdul Rahman and KMUTNB 1. Malaysia
1. Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
Faculty of Engineering Active
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสายอากาศและโทรคมนาคม 1. ไทย
1. บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
KMUTNB and Universiti Telekom SD.BHD. (Registered owner of Multimedia University) Collaboration Agreement for Fast Track Master of Electrical and Electronics Engineering Programme 1. Malaysia
1. Multimedia University
Faculty of Engineering Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Technische Universitat ILMENAU 1. Germany
1. Technische Universitat ILMENAU
Faculty of Applied Science Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ กับ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Active
Collaboration Agreement 1. United Kingdom
2. United Kingdom
3. United Kingdom
4. Croatia
5. China
6. China
1. University of Northumbria at Newcastle
2. University of Newcastle Upon Tyne
3. University of Huddersfield
4. University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing
5. Southwest Jiaotong University
6. University of Electronic Science and Technology of China
Faculty of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 1. ไทย
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
Memorandum of Understanding between TGGS and TWI Limited, UK 1. United Kingdom
1. TWI Limited
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Neal Academy of Science and Technology 1. Nepal
1. Neal Academy of Science and Technology
Office of the President Active
Extension of Agreement 1. Taiwan
1. College of Engineering, National Chung Cheng University
Faculty of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง 1. ไทย
1. PULINET
สำนักหอสมุดกลาง Active
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN KING MONGKUT?S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND DEPARTMENT OF GLASS CERAMIC DESIGN NAMSEOUL UNIVERSITY 1. South Korea
1. NAMSEOUL UNIVERSITY
Faculty of Architecture and Design Active
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT?S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND NAMSEOUL UNIVERSITY 1. South Korea
1. NAMSEOUL UNIVERSITY
Faculty of Architecture and Design Active
Memorandum of Understanidng between KMUTNB and Namseoul University 1. South Korea
1. Namseoul University
Faculty of Architecture and Design Active
Cooperation Agreement between Faculty of Architecture and Design, KMUTNB and Department of Glass Ceramic Design, Namseoul University 1. South Korea
1. Department of Glass Ceramic Design, Namseoul University
Faculty of Architecture and Design Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมศูนย์วิจัยเเละพัฒนาในภาคเอกชน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เเละนวัตกรรมเเห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เเละนวัตกรรมเเห่งชาติ
สำนักงานอธิการบดี Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Autoliv (Thailand) Ltd. 1. Thailand
1. Autoliv (Thailand) Ltd.
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between Robert Bosch Limited, Bosch Automotive(Thailand) Co. Ltd., Robert Bosch Automotive Technologies(Thailand) Co., Ltd. and TGGS 1. Thailand
1. Robert Bosch Limited, Bosch Automotive(Thailand) Co. Ltd., Robert Bosch Automotive Technologies(Thailand) Co., Ltd.
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between Faculty of Engineering, KMUTNB and Symphony Communication Public Company Limited 1. Thailand
1. Symphony Communication Public Company Limited
Faculty of Engineering Active
Extension Agreement: Agreement for Cooperation between Tokyo Institute of Technology and KMUTNB 1. Japan
1. Tokyo Institute of Technology
Faculty of Engineering Active
Memorandum of Understanding between College of Industrial Technology, KMUTNB and Faculty of Engineering, Victoria University College 1. Myanmar (Burma)
1. Faculty of Engineering, Victoria University College
College of Industrial Technology Active
Memorandum of Understanding between Faculty of Applied Science, KMUTNB and United Capital Consultants, Inc. 1. USA (United States of America)
1. United Capital Consultants, Inc.
Faculty of Applied Science Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences 1. Germany
1. Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences
Internation College Active
Inter-Institutional Agreement of Cooperation between KMUTNB and Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences Concerning the Exchange of Students for a Double Degree Program 1. Germany
1. Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences
Internation College Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำนักงานอธิการบดี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ เทศบาลเมืองเพชรบุรี 1. ไทย
1. เทศบาลเมืองเพชรบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Singapore Polytechnic concerning cooperation in Student Exchange Programmes 1. Singapore
1. Singapore Polytechnic
Office of the President Active
Memorandum of Understanding between CIT, KMUTNB and Universitas Negeri Surabaya, Indonesia 1. Indonesia
1. Universitas Negeri Surabaya
College of Industrial Technology Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 1. ไทย
1. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Active
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 1. ไทย
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 1. ไทย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ บริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 1. ไทย
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
Memorandum of Understanding to Jointly Develop ICT Talents between Faculty of Information Technology and Digital Innovation, KMUTNB and Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. 1. Thailand
1. Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.
Faculty of Information Technology Active
Memorandum of Understanding between Blendata Co., Ltd. and TGGS 1. Thailand
1. Blendata Co., Ltd.
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and National Kaohsiung University of Science and Technology 1. Taiwan
1. NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
Cooperation Agreement between KMUTNB and National Kaohsiung University of Science and Technology 1. Taiwan
1. NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and L'Universite Toulouse III - Paul Sabatier 1. France
1. L'Universite Toulouse III - Paul Sabatier
Thai-French Innovation Institute Active
Memorandum of Understanding between College of Industrial Technology, KMUTNB and CIMON Co., Ltd. 1. South Korea
1. CIMON Co., Ltd.
College of Industrial Technology Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1. ไทย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Active
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between Faculty of Engineering, KMUTNB and Advantech Corporation (Thailand) Co., Ltd 1. Thailand
1. Advantech Corporation (Thailand) Co., Ltd.
Faculty of Engineering Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 1. ไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
Memorandum of Understanding between TFII, KMUTNB and SPIE Oil & Gas Services 1. Thailand
1. SPIE Oil & Gas Services
Thai-French Innovation Institute Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ฟลิง จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ฟลิง จำกัด
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
8. ไทย
9. ไทย
1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2. มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
7. วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
9. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิจิตรศิลป์ 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิจิตรศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1. ไทย
1. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กับ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง 1. ไทย
1. สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1. ไทย
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
Letter of Intent between RWTH Aachen University and Chulalongkorn University and KMUTNB 1. Germany
2. Thailand
1. RWTH Aachen University
2. Chulalongkorn University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Active
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology 1. Vietnam
1. Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology
Faculty of Applied Science Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 1. ไทย
1. ธนาคารออมสิน
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Active
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เซิน จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เซิน จำกัด
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
Annex 1 to the MOU between KMUTNB and University of Burgundy 1. France
1. University of Burgundy
Faculty of Engineering Inactive
Academic Cooperation Agreement between Wroclaw University and KMUTNB 1. Poland
1. Wroclaw University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Memorandum of Agreement on Joint Degree Master of Engineering Program in Railway Vehicles and Infrastructure Engineering (International Program) 1. Thailand
1. Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Agreement between KMUTNB and The College of Engineering and Computing at Florida International University 1. USA (United States of America)
1. Florida International University
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำ ปีงบประมาณ 2566 1. ไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการนวัตกรรม 1. ไทย
1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนของประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ 1. ไทย
1. บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหรรม Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Tata Consultancy Services 1. Thailand
1. Tata Consultancy Services
Faculty of Applied Science Inactive
Non-Binding Statement of Shared Goals 1. Thailand
1. Microsoft (Thailand) Ltd.
Institute of Technological Development for Industry Inactive
Memorandum of Agreement between KMUTNB and Kyushu Institute of Technology on The Establishment and Management of Satellite Office 1. Japan
1. Kyushu Institute of Technology
Faculty of Engineering Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม กับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน Inactive
Framework Agreement between University of University of Pite?ti and KMUTNB 1. Romania
1. University of Pite?ti
Faculty of Technical Education Inactive
Memorandum of Understanding between Indian Institute of Technology, JAMMU, India and KMUTNB, Thailand 1. India
1. Indian Institute of Technology, JAMMU
Office of the President Inactive
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between KMUTNB and MODEINDUSTRIAL 1. Thailand
1. MODEINDUSTRIAL
Faculty of Business Administration Inactive
General Agreement between Qingdao University of Science and Technology and KMUTNB 1. China
1. Qingdao University of Science and Technology
Office of the President Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Chengdu Technological University 1. China
1. Chengdu Technological University
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาน้ำมันซับแรงถอยสำหรับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แบบ 59 ขนาด 57 มม. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
Memorandum of Understanding between Fachhochschule Dresden and KMUTNB 1. Germany
1. Fachhochschule Dresden
Faculty of Business and Industrial Development Inactive
Inter-institutional agreement 2020-2023 between KMUTNB and Fachhochschule Dresden 1. Germany
1. Fachhochschule Dresden
Faculty of Engineering Inactive
บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนถนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน โครงการการออกแบบและผลิตต้นแบบปืนพกขนาด 9 มิลลิเมตร แบบโมดูลล่า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน Inactive
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 1. ไทย
1. กระทรวงกลาโหม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0" ครั้งที่ 3 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
1. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อุทยานเทคโนโลยี Inactive
บันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก 1. ไทย
1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
Academic Cooperation Agreement between RWTH Aachen University and KMUTNB Regarding TGGS 1. Germany
1. RWTH Aachen
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Amendment No.1 ("Amendment 1") to Memorandum of Understanding made effective on 23 September 2019 1. Singapore
1. Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between Faculty of Engineering, KMUTNB and Yaskawa Electric (Thailand) Co.,Ltd. 1. Thailand
1. Yaskawa Electric (Thailand) Co.,Ltd.
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between College of Industrial Technology, KMUTNB and INGENIEURS 2000 & Partner Institution (ARTS ET METIERS PARIS) 1. France
1. INGENIEURS 2000 & Partner Institution (ARTS ET METIERS PARIS)
College of Industrial Technology Inactive
Partnership Agreement No. 2019-2083/001-001/P11_Project name "Education & Training for Automation 4.0 in Thailand" (ETAT) between Carinthia University of Applied Sciences and KMUTNB 1. Austria
1. Carinthia University of Applied Sciences
Faculty of Engineering and Technology Inactive
การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่การประเมินคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Ranking โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd 1. ไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Halla University 1. South Korea
1. Halla University
Office of the President Inactive
Memorandum of Agreement between School of Engineering & Technology Asian Institute of Technology and College of Industrial Technology, KMUTNB 1. Thailand
1. School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology
College of Industrial Technology Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล Inactive
Inter-Institutional Agreement 2020-2023 between Institutions from Programme and Partner Countries 1. Germany
1. Fachhochschule Dresden
Faculty of Business and Industrial Development Inactive
Inter-institutional agreement 2020-2023 between Fachhochschule Dresden and KMUTNB 1. Germany
1. Fachhochschule Dresden
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
1. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
2. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
3. วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Inactive
Memorandum of Understanding between Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. South Korea
1. Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between Faculty of Engineering, KMUTNB and Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited 1. Thailand
1. Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Tokyo City University 1. Japan
1. Tokyo City University
Graduate College Inactive
Memorandum of Understanding between The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok and College of Engineering, Hongik University 1. South Korea
1. College of Engineering, Hongik University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Memorandum of Agreement between International College, KMUTNB, Thailand and Institut National Polytechnique de Toulouse, France 1. France
1. Institut National Polytechnique de Toulouse
Internation College Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and PTT Public Company Limited and Oregon State University 1. USA (United States of America)
1. Oregon State University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Supplement to the Exchang Degree Program between The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, RWTH Aachen University 1. Germany
1. RWTH Aachen University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Amendment to MOU between KMUTNB and HGST (Thaialnd) Limited, Western Digital Company 1. Thailand
1. Western Digital Company
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตระยอง กับ สวนสุภัทราแลนด์ 1. ไทย
1. สวนสุภัทราแลนด์
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม Inactive
Memorandum of Understanding on Student Exchange between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand and THe Univerity of Electro-Communication, Japan 1. Japan
1. THe Univerity of Electro-Communication, Japan
Faculty of Engineering Inactive
Student Exchange Agreemrnt between Universiti universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Malaysia
1. Universiti universiti Tunku Abdul Rahman
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding on Academic and Educational Collaboration between Department of Electrical, Electronics and Information Engineering, Department of Mechanical Engineering, Nagaoka University of Technology and Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, KMTUNB 1. Japan
1. Department of Electrical, Electronics and Information Engineering, Department of Mechanical Engineering, Nagaoka University of Technology
Faculty of Engineering Inactive
Agreement on Exchange of Students between Department of Electrical, Electronics and Information Engineering, Department of Mechanical Engineering, Nagaoka University of Technology and Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, KMTUNB 1. Japan
1. Department of Electrical, Electronics and Information Engineering, Department of Mechanical Engineering, Nagaoka University of Technology
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between Soutsaka College of Management and Technology and KMUTNB 1. Laos
1. Soutsaka College of Management and Technology
Faculty of Applied Science Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Lao-German Technical College 1. Laos
1. Lao-German Technical College
Faculty of Technical Education Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB, Faculty of Technical Education, Faculty of Business and Industrial Development and The Vocational Education Development Institute, Ministry of Education and Sports 1. Laos
1. The Vocational Education Development Institute, Ministry of Education and Sports
Faculty of Technical Education Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Pakpasak Technical College 1. Laos
1. Pakpasak Technical College
Faculty of Technical Education Inactive
Memorandum of Understanding between Faculty of Information Technology, KMUTNB and Faculty of Computer Science, University of Vienna 1. Austria
1. Faculty of Computer Science, University of Vienna
Faculty of Information Technology Inactive
AGREEMENT FOR EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COOPERATION between KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK and BERGISCHE UNIVERSITY WUPPERTAL 1. Germany
1. BERGISCHE UNIVERSITY WUPPERTAL
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
SUPPLEMENTARY COOPERATION AGREEMENT FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS between KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK and BERGISCHE UNIVERSITY WUPPERTAL 1. Germany
1. BERGISCHE UNIVERSITY WUPPERTAL
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Miyagawa Koki Co., Ltd. 1. Japan
1. Miyagawa Koki Co., Ltd
Faculty of Technical Education Inactive
Inter-institutional agreement 2021-2027 between institutions from Programme and Partner Countries 1. Romania
1. Transilvania University of Brasov
Internation College Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Edith Cowan University 1. Australia
1. Edith Cowan University
Faculty of Technical Education Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Edith Cowan University 1. เครือรัฐออสเตรเลีย
1. Edith Cowan University
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล Inactive
บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนถนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
General Agreement for Education, Scientific and Cultural Co-operation between The Transilvania University of Brasov and KMUTNB 1. Romania
1. The Transilvania University of Brasov
Internation College Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Cebu Technological University 1. Philippines
1. Cebu Technological University
College of Industrial Technology Inactive
Memorandum of Understanding for Academic Collaboration between Faculty of Applied Science, KMUTNB and ECRI BERHAD 1. Malaysia
1. ECRI BERHAD
Faculty of Applied Science Inactive
Memorandum of Understanding between the KMUTNB and Central South University, China 1. China
1. Central South University
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ miniTCDC LINK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาขน) 1. ไทย
1. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาขน)
สำนักหอสมุดกลาง Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1. ไทย
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการCreative Young Designers ปี 2564 ระหว่าง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Inactive
Memorandum of Understanding between College of Industrial Technology, KMUTNB and TU Dresden Institute for Further and Continuing Education, Dresden University of Technology 1. Germany
1. Dresden University of Tecnology
College of Industrial Technology Inactive
Meomorandum of Understanding between KMUTNB and Universitas Atma Jaya Yogyakarty 1. Indonesia
1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
College of Industrial Technology Inactive
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between KMUTNB and Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. 1. Thailand
1. Sony Technology (Thailand) Co., Ltd
Faculty of Engineering Inactive
Agreement for Extension of International Cooperation between German University of Technology in Oman and KMUTNB 1. Oman
1. German University of Technology in Oman
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท อัลฟ่า โซลูชั่น จำกัด
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Institute of Technology and Health Bali, Indonesia 1. Indonesia
1. Institute of Technology and Health Bali
Faculty of Applied Science Inactive
Memorandum of Agreement between KMUTNB and Institute of Technology and Health Bali_Student Mobility and Staff Mobility 1. Indonesia
1. Institute of Technology and Health Bali
Faculty of Applied Science Inactive
Memorandum of Understanding for Academic Collaboration between KMUTNB and Lighthouse Worldwide Solutions Ltd. 1. Thailand
1. Lighthouse Worldwide Solutions Ltd.
Faculty of Applied Science Inactive
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)) 1. ไทย
1. ๓๔ (สามสิบสี่) สถาบัน
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม Inactive
Agreement for International Cooperation between The Universita degli Studi di Brescia and KMUTNB 1. Italy
1. University of Brescia
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University North Bangkok, Thailand and De La Salle University-Dasmarinas, Philippines 1. Philippines
1. De La Salle University-Dasmarinas, Philippines
Faculty of Engineering Inactive
Educational Exchange Agreement between KMUTNB and Junsei Education Institution 1. Japan
1. Junsei Education Institution
Faculty of Applied Science Inactive
Memorandum of Understanding between Universiti Putra Malaysia and KMUTNB 1. Malaysia
1. Universiti Putra Malaysia
Science and Texhnologu Research Institute Inactive
Memorandum of Understanding on Academic Exchange and Cooperation between TGGS, KMUTNB and Faculty of Transportation Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology 1. Vietnam
1. Faculty of Transportation Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING AMONG KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, MR. PHINIJ JARUSOMBUT RUBBER VALLEY GROUP CO., LTD AND INGDAO ZHONGCHUANG WEISEN PRECISION ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY LTD. 1. China
1. MR. PINIJ JARUSOMBA, RUBBER VALLEY GROUP CO., LTD, QINGDAO ZHONGCHUANG WEISEN PRECISION ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY LTD.
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จังหวัดนนทบุรี กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ 1. ไทย
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ กับ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Inactive
Memorandum of Understanding between Faculty of Engineering, KMUTNB and Japan Material Handling Society 1. Japan
1. Japan Material Handling Society
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUY'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. Japan
1. KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
STUDENT AND STAFF EXCHANGE AGREEMENT APPENDIX TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. Japan
1. KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND UNIVERSITE DE LORRAINE 1. France
1. UNIVERSITE DE LORRAINE
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Universiti Malaysia Pahang 1. Malaysia
1. UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
Faculty of Engineering Inactive
Student Exchange Agreement between Faculty of Engineering, KMUTNB and Universiti Malaysia Pahang 1. Malaysia
1. Universiti Malaysia Pahang
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB, Thai-French Innovation Institute and IS Industrie (Thailand) Ltd. 1. Thailand
1. IS Industrie (Thailand) Ltd.
Thai-French Innovation Institute Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and SIA Engineering Company 1. Singapore
1. SIA Engineering Company
College of Industrial Technology Inactive
Memorandum of Understanding between Schneider (Thailand) Limited and KMUTNB and Thai-French Innovation Institute 1. Thailand
1. Schneider (Thailand) Limited
Thai-French Innovation Institute Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Namseoul University 1. South Korea
1. Namseoul University
Faculty of Architecture and Design Inactive
Cooperation Agreement Between Faculty of Architecture and Design King mougkut's University of Technology North Bangkok Department of Glass and Ceramic Design Namseoul University 1. South Korea
1. Namseoul University
Faculty of Architecture and Design Inactive
Agreement on Co-operation in Education and Science between School of Mechanical Engineering, Northwestern Polytechnical University, P.R. China and The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, KMUTNB, Thailand 1. China
1. School of Mechanical Engineering, Northwestern Polytechnical University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Student Exchange 1. China
1. School of Mechanical Engineering, Northwestern Polytechnical University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Faculty and Staff Exchange 1. China
1. School of Mechanical Engineering, Northwestern Polytechnical University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding by and between KMUTNB and Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd 1. Singapore
1. Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
Office of the President Inactive
บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
8. ไทย
9. ไทย
10. ไทย
11. ไทย
12. ไทย
13. ไทย
14. ไทย
15. ไทย
16. ไทย
17. ไทย
18. ไทย
19. ไทย
20. ไทย
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15. มหาวิทยาลัยมหิดล
16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
17. สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
20. มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Inactive
INTERNATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND HOCHSCHULE ESSLINGEN, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, ESSLINGEN, GERMANY 1. Germany
1. HOCHSCHULE ESSLINGEN, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, ESSLINGEN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล Inactive
MOU for mutual cooperation between Korea Automobile Testing and Research Institute of Korea Transportation Safety Authority and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. South Korea
1. Korea Automobile Testing and Research Institute of Korea Transportation Safety Authority
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and National Taipei University of Technology 1. Taiwan
1. National Taipei University of Technology
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding on Siemens Mechatronic Systems Certification Progran (SMSCP) in cooperation with King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Siemens Limited Thailand 1. ไทย
1. Siemens Limited Thailand
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Florida International University 1. USA (United States of America)
1. Florida International University
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการเมือง 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา Inactive
Memorandum of Understanding between the Soonchunhyang University and the King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. South Korea
1. Soonchunhyang University
Faculty of Applied Science Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND COBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. COBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Memorandum of Understanding on Academic Exchange and Cooperation between Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand and The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS), King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. ไทย
1. The Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน Inactive
Academic Cooperation Agreement between Helmut Schmidt University, University of THe Federal Armed Forces Hamburg(HSU), Germany and King Mongkut's University of Technology North Bangkok(KMUTNB), Thailand 1. Germany
1. Helmut Schmidt University, University of THe Federal Armed Forces Hamburg(HSU), Germany
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Supplement Letter of Agreement between Helmut Schmidt University, Germany and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Germany
1. Helmut Schmidt University, Germany
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 1. ไทย
1. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Sigapore Polytechnic 1. Singapore
1. Sigapore Polytechnic
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand and The University of Eletro-Communications, Japan 1. Japan
1. The University of Eletro-Communications, Japan
Faculty of Engineering Inactive
Letter of Intent to Collaborate between University Teknikal Malaysia Melaka and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Malaysia
1. University Teknikal Malaysia Melaka
College of Industrial Technology Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1. ไทย
1. ธนาคารออมสิน
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 1. ไทย
1. เทศบาลตำบลเสาธงหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
สำนักหอสมุดกลาง Inactive
Collaboration Framework Agreement between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and The University of The Witwatersrand, Johannesburg 1. South Africa
1. The University of The Witwatersrand, Johannesburg
Faculty of Engineering Inactive
Memrandum of Understanding between The International Society of Engineering Pedagogy(IGIP) and The Faculty of Technical Education, King Mongkut,s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 1. Austria
1. The International Society of Engineering Pedagogy(IGIP)
Institute for Technical Education Development Inactive
Memorandum of Understanding between Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. and KMUTNB 1. Thailand
1. Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's university of Technology North Bangkok, Kingdom of Thailand, Faculty of Business and Indutrial Development, and Ministry of Education and Sports, Lao People's Democratic Republic, The Vocational Education Development Institute 1. Laos
1. Ministry of Education and Sports, Lao People's Democratic Republic, The Vocational Education Development Institute
Faculty of Technical Education Inactive
Memorandum of Understanding between the King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Central South University 1. China
1. Central South University
College of Industrial Technology Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and HGST (Thailand) Limited, Western Digital Corporation 1. ไทย
1. HGST (Thailand) Limited, Western Digital Corporation
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน Inactive
Memorandum of Understanding between Universiti Malaysia Perlis and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Malaysia
1. Universiti Malaysia Perlis
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุยาง การออกแบบและการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัทในกลุ่มโมลด์เมท 1. ไทย
1. บริษัทในกลุ่มโมลด์เมท
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ สถาบันศึกษาในเครือจิตรลดา 1. ไทย
1. สถาบันศึกษาในเครือจิตรลดา
สำนักงานอธิการบดี Inactive
Agreement for Student Exchange Program between Graduate School of Science and Engineering, Chiba University, Japan and The Sirindhorn International Tha-German Graduate school of Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Japan
1. Graduate School of Science and Engineering, Chiba University, Japan
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Agreement for Academic Exchange and Cooperation between Graduate School of Science and Engineering and Graduate School of Engineering, Chiba University, Japan The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Japan
1. Graduate School of Science and Engineering and Graduate School of Engineering, Chiba University, Japan
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Academic for Student Exchange and Cooperation between Graduate School of Science and Engineering and Graduate School of Engineering, Chiba University, Japan The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Japan
1. Graduate School of Science and Engineering and Graduate School of Engineering, Chiba University, Japan
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Cooperative Agreement Between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Sony Technology (Thailand) CO., LTD. 1. ไทย
1. Sony Technology (Thailand) CO., LTD.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เเละนวัตกรรมเครื่องมือเเพทย์ ระหว่าง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการเเพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เเละ บริษัท คอสโมเมดิเทค จำกัด 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
1. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
2. กรมการเเพทย์
3. ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง
4. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ
6. บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท คอสโมเมดิเทค จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
Cooperation Agreement between Department of English National Kaohsiung First University of Science and Technology (FIRST TECH) and Faculty of Applied Arts King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Taiwan
1. National Kaohsiung First University of Science and Technology (FIRST TECH)
Faculty of Applied Arts Inactive
Memorandum of Understanding Between Faculty of Engineering, King Mongkut,s University of Technology North Bangkok and Faculty of Natural Science and Engineering, University of Siegen, Germany 1. Germany
1. Faculty of Natural Science and Engineering, University of Siegen, Germany.
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and University of The Witwatersrand, Johannesburg 1. South Africa
1. University of The Witwatersrand, Johannesburg
Science and Texhnologu Research Institute Inactive
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between Faculty of Engineering, King Mongut's University of Technology North Bangkok, Thailand and College of Engineering, National Chung Cheng University, Taiwan, R.O.C. 1. Taiwan
1. National Chung Cheng University
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding for the Proposed Collaboration between EPIC Service Asia Pty. Ltd. ("EPIC Service") and RMIT University ("RMIT") and KMUTNB and KMUTT 1. Australia
2. Australia
3. Thailand
1. EPIC (Epic Service Asia Pty. Ltd.)
2. RMIT University
3. KMUTT
Faculty of Engineering Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 1. ไทย
1. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม Inactive
Memorandum of understanding between Institute fos Tropical Technology Vietman Academy of Siene and Technology and Thai-French Innovation Institute 1. Vietnam
1. Institute fos Tropical Technology Vietman Academy of Siene and Technology
Thai-French Innovation Institute Inactive
MEMORANDUM OF SCIENTIFIC COOPERATION IN ADVANCE FLUID DYNAMIC AND FUTURE LIGHT WATER REACTOR DEVELOPMENT BETWEEN LABORATORY FOR NUCLEAR REACOTORS, TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Japan
1. LABORATORY FOR NUCLEAR REACTOR, TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Faculty of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Hanoi University of Industrial Fine Arts 1. Vietnam
1. Hanoi University of Industrial Fine Arts,Vietnam
Faculty of Architecture and Design Inactive
Memorandum of Understanding for Academic Cooperation between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Hanoi University of Industrial Fine Arts 1. Vietnam
1. Hanoi University of Industrial Fine Arts
Faculty of Architecture and Design Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Vietnamese-German University 1. Vietnam
1. Vietnamese-German University
College of Industrial Technology Inactive
Memrandum of Understanding between International College King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand and Faculty of Industrial Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia 1. Indonesia
1. Faculty of Industrial Technology Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia
Internation College Inactive
Memorandum of Understanding between KMUTNB and Manipal University Jaipur 1. India
1. Manipal University Jaipur
Faculty of Information Technology Inactive
Extension Agreement: Agreement for Cooperation 1. Japan
1. Tokyo Institute of Technology
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. Japan
1. TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, XIAN JIAOTONG UNIVERSITY REPUBLIC OF CHINA 1. China
1. SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING, XIAN JIAOTONG UNIVERSITY
Office of the President Inactive
Specifics of the International Exchange Program "Rubber Science and Technology: We learn in KIT and we Transmit to the world from KIT" between King Mongkut's University of Technology Nort Bangkok(KMUTNB) and Kyoto Institute of Technology (KIT) 1. Japan
1. Kyoto Institute of Technology (KIT)
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF SCIENTIFIC COOPERATION IN SATELLITE DEVELOPMENT BETWEEN INTELLIGENT SPACE SYSTEM LABORATORY, UNIVERSITY OF TOKYO AND FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Japan
1. INTELLIGENT SPACE SYSTEM LABORATORY, THE UNIVERSITY OF TOKYO
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE SIRINDHORN INTERNATIONAL THAI-GERMAN GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND COLLEGE OF ENGINEERING HONGIK UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA 1. South Korea
1. COLLEGE OF ENGINEERING, HONGIK UNIVERSITY
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND KONSTAZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. Konstanz University of Applied Sciences
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN COLLEGE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND UNIVERSITY OF ABERDEEN 1. United Kingdom
1. COLLEGE OF PHYSICAL SCIENCES, UNIVERSITY OF ABERDEEN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวงจรรวม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
AGREEMENT FOR COOPERATION AND EXCHANGE BETWEEN TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ, GERMANY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORH BANGKOK 1. Germany
1. TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND THE HOCHSCHULE AALEN,GERMANY 1. Germany
1. THE HOCHSCHULE AALEN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
EXCHANGE AGREEMENT BETWEEN THE FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND THE FACULTY OF ENGINEERING, THE UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK, DENMARK 1. Denmark
1. FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
THAI-GERMAN HIGHLY SKILLED TECHNICAL TRAINER DEVELOPMENT PROJECT 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
8. ไทย
9. ไทย
10. ไทย
11. ไทย
12. ไทย
13. ไทย
14. ไทย
15. ไทย
16. ไทย
17. ไทย
1. B. Grimm Power Public Co., Ltd.
2. Betagro Public Co., Ltd.
3. The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.,
4. Boon Rawd Brewery Co., Ltd.
5. Danieli Co., Ltd.
6. HGST (Thailand) Co., Ltd.
7. Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.
8. Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.
9. President Bakery Public Co., Ltd.
10. Premium Equipment & Engineering Co., Ltd.
11. PTT Global Chemical Public Co., Ltd.
12. Safe-T-Cut Manufacturing Co., Ltd.
13. The Siam Cement Public Co., Ltd.
14. Siemens Limited
15. Somboon Advance Technology Public Co., Ltd.
16. UTAC Thai Ltd.
17. Western Digital (Thailand) Co., Ltd.
สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสืออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND BY INTERNATIONAL COLLEGE AND IS INDUSTRIE (THAILAND) CO., LTD 1. ไทย
1. IS Industrie (Thailand)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
Academic Cooperation Agreement Between KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK And THE UNIVERSITY OF HANNOVER 1. Germany
1. THE UNIVERSITY OF HANNOVER
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ 1. ไทย
1. กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. กับ บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกดัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SCHOOL OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF LEEDS AND THE FACULTY OF ENGINEERING , KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND 1. United Kingdom
1. SCHOOL OF ELECTRONIC AND ELECTRICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF LEEDS
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB) BANGKOK, THAILAND AND BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS - SENFTENGERG SENFTENBERG GERMANY 1. Germany
1. BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS-SENFTENGERG
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Faculty of Engineering,King Mongkut's University of Technology North Bangkok and FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1. Vietnam
1. FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กับ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 1. ไทย
1. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เเละบริษัทใน SCG 1. ไทย
1. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เเละบริษัทใน SCG
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ การยางเเห่งประเทศไทย เเละ สภาเกษตรกรเเห่งชาติ 1. ไทย
2. ไทย
1. การยางเเห่งประเทศไทย
2. สภาเกษตรกรเเห่งชาติ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN NATIONAL KAOHSIUNG FIRST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Taiwan
1. NATIONAL KAOHSIUNG FIRST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Inter-institutional agreement 2017-2019 between institutions from Programme and Partner Countries (minimum requirements) 1. Czech Republic
1. Technical University of Liberec / Czech Republic
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Memorandum of Understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Binus University 1. Indonesia
1. Binus University
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN MALAYSIA AND King Mongkut's University of Technology North Bangkok THAILAND 1. Malaysia
1. UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN MALAYSIA
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Memorandum of Understanding between University Telekom SDN BHD and King Mongkut's university of Technology North Bangkok 1. Malaysia
1. University Telekom SDN BHD
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF BURGUNDY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND 1. France
1. UNIVERSITY OF BURGUNDY
Office of the President Inactive
ANNEX1 TO THE MOU BETWEEN UNIVERSITY OF BURGUNDY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND 1. France
1. UNIVERSITY OF BURGUNDY
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนวัดมัชฌนติการาม และโรงเรียนวัดวิมุตยาราม 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
1. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
3. โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
4. โรงเรียนวัดลานนาบุญ
5. โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
6. โรงเรียนวัดมัชฌนติการาม
7. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering,King Mongkut's University of Technology North Bangkok and FACULTY OF TRANSPORTATION ENGINEERING, HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1. Vietnam
1. FACULTY OF TRANSPORTATION ENGINEERING, HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
Agreement between CAU and KMUTNB 1. China
1. China Agricultural University
Faculty of Applied Science Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY INFORMATION TECHNOLOGY , KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND FACULTY OF COMPUTER SCIENCE, UNIVERSITY OF VIENNA 1. Austria
1. FACULTY OF COMPUTER SCIENCE, UNIVERSITY OF VIENNA
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Project Specific Agreement 2018/01 between KMUTNB and University of the Witwatersrand, Johannesburg 1. South Africa
1. The University of The Witwatersrand, Johannesburg
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Progression Agreement 1. United Kingdom
1. FACULTY OF ENGINEERING & PHYSICAL SCIENCES, THE UNIVERSITY OF MANCHESTER
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท บางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท บางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING , KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND SCHOOL OF URBAN SCIENCE, THE UNIVERSITY OF SEOUL, KOREA 1. South Korea
1. SCHOOL OF URBAN SCIENCES, THE UNIVERSITY OF SEOUL
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
This COOPERATION AGREEMENT (the "Agreement") is made and effective on the date written below and is entered between the following parties School of Engineering, Jonkoping University and King Mongkut's University of Technology North Bangkok The Sirindhorn international Thai-German Graduate School of Engineering and Faculty of Engineering 1. Sweden
1. JONKOPING UNIVERSITY
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Agreement on Co-operation in Education and Science between ing University and King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand 1. Sweden
1. Jonkoping University
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING , KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND SCHOOL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES , UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UPPER AUSTRIA , AUSTRIA 1. Austria
1. SCHOOL OF ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SCIENCES , UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UPPER AUSTRIA , AUSTRIA
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN KINGMONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND NINE NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY IN KYUSHU-OKINAWA REGION, JAPAN 1. Japan
1. NINE NATIONAL COLLEGES OF TECHNOLOGY IN KYUSHU-OKINAWA REGION
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Agreement on Co-operation in Education and Science between UNIVERSITY OF LIEGE and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Belgium
1. UNIVERSITY OF LIEGE
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN REBERT BOSCH LIMITED AND BOSCH AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.LTD AND ROBERT BOSH AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD AND THE SIRINDHORN INTERNATIONAL THAI-GERMAN GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING 1. ไทย
1. ROBERT BOSCH LIMITED
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and GRADUATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 1. Vietnam
1. GRADUATE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and INSTITUTE OF PHYSICS, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 1. Vietnam
1. INSTITUTE OF PHYSICS, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนระดับสถาบันอุดมศึกษา 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
8. ไทย
9. ไทย
10. ไทย
11. ไทย
12. ไทย
13. ไทย
14. ไทย
15. ไทย
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยบูรพา
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยพะเยา
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
15. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN NATIONAL KAOHSIUNG FIRST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Taiwan
1. NATIONAL KAOHSIUNG FIRST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
COOPERATION OUTLINE AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE
Office of the President Inactive
Memrandum of Understanding between Shaeffler Manufacturing (Thaialnd) Co., LTD. and King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. ไทย
1. Shaeffler Manufacturing (Thaialnd) Co., LTD.
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KINGMONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND THAI-FRENCH INNOVATION INSTITUTE AND IS INDUSTRIE (THAILAND)LTD. 1. ไทย
1. IS Industrie (Thailand)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
ความร่วมมือ บริษัท 888 แลนด์ แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท 888 แลนด์ แอนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT BETWEEN RWTH AACHEN UNIVERSITY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH-BANGKOK 1. Germany
1. RWTH AACHEN UNIVERSITY
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND SEJONG UNIVERSITY 1. South Korea
1. SEJONG UNIVERSITY
Faculty of Information Technology Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1. ไทย
1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
AGREEMENT FOR STUDENT EXCHANGE PROGRAM BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND RESENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNIVERSITY OF READING Whiteknights, PO Box 217, Reading, Berkshire, United Kingdom, RG6 6AH AND THE KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. United Kingdom
1. UNIVERSITY OF READING
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1. Vietnam
1. VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
LETTER OF INTENT FOR ACADEMIC COOPERATION BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1. Poland
1. OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1. ไทย
2. ไทย
1. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ Inactive
Memorandum of Understanding Between King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand and Infostell, Inc., Japan 1. Japan
1. Infostell, Inc.
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND HOCHSCHULE BREMERHAVEN 1. Germany
1. HOCHSCHULE BREMERHAVEN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่ววมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ความร่วมมือ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION DEPARTMENT, MINISTRY OF EDUCATION AND SPORTS, LAO PDF, GIZ LAOS King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit Laos 1. Laos
1. Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit Laos
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ดานิลี่ จำกัด ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุก เพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1. ไทย
1. บริษัท ดานิลี่ จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
STRATEGIC COOPERATION AGREEMENT AMONG KING MONGKUT'S UNIVERSITY OD TECHNOLOGY NORTH BANGKOK QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, RUBBER VALLEY CO., LTD. 1. China
1. QINGDAO UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, RUBBER VALLEY CO., LTD.
Office of the President Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท บิทไว้ส์(ประเทศไทย) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท บิทไว้ส์(ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
JOINT AGREEMENT OF CO-OPERATION FOR DOUBLE DEGREE PROGRAM BETWEEN: KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1518 PRACHARAT 1 RD. WONGSAWANG BANGSUE BANGKOK 10800 THAILAND AND GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING, KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1-1 SENSUI-CHO TOBATA KITAKYUSHU 804-8550 JAPAN 1. Japan
1. KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND FACULTY OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE, QUEEN'S UNIVERSITY AT KINSTON,ON,CANADA 1. Canada
1. QUEEN'S UNIVERSITY AT KINSTON
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND INONU UNIVERSITY 1. Turkey
1. INONU UNIVERSITY
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING(MOU) ON COOPERATION BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB) AND GERMAN-THAI CHAMBER OF COMMERCE(GTCC) 1. ไทย
1. GERMAN-THAI CHAMBER OF COMMERCE
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC 1. Czech Republic
1. TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and PTT PUBLIC COMPANY LIMITED a public company incorporated under the laws of Kingdom of Thailand and The STATE OF OREGON acting by and through the STATE BOARD OF HIGHER EDUCATION on behalf of OREGON STATE UNIVERSITY 1. USA (United States of America)
2. Thailand
1. OREGON STATE UNIVERSITY
2. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
Office of the President Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันไทย-เยอรมัน 1. ไทย
1. สถาบันไทย-เยอรมัน
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับ ยริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. MILLCON STEEL PLC
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัย 1. ไทย
1. สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING IN RELATION TO 'KMUTNB-DUPONT JOINT COLLABORATIVE PROGRAM' BETWEEN COLLEGE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND DU PONT (THAILAND) LIMITED 1. ไทย
1. DUPONT (THAILAND) LIMITED
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC COOPERATION BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 1. ไทย
1. DELTA ELECTRONICS (THAILAND)PCL
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Inactive
ADDENDUM TO THE AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN GERMAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN OMAN AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK FOR STUDENT MOBILITY 1. Oman
1. GERMAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN OMAN FOR STUDENT MOBILITY
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
AGREEMENT FOR INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN GERMAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN OMAN AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY NORTH BANGKOK 1. Oman
1. GERMAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN OMAN
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
Addendum to the Agreement of Cooperation between UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA and KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Italy
1. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA
Office of the President Inactive
AGREEMENT FOR INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA FOR STUDENT MOBILITY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Italy
1. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA FOR STUDENT MOBILITY
Office of the President Inactive
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 1. ไทย
1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, BANGKOK THAILAND AND FERNUNIVERSITAT IN HAGEN 1. Germany
1. FERNUNIVERSITAT IN HAGEN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 1. ไทย
1. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SCHAEFFLER (THAILAND) CO., LTD. AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK ON SCHAEFFER - TGGS COLLABORATION LABORATORY 1. ไทย
1. SCHAEFFLER (THAILAND) CO., LTD
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน Inactive
ความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 1. ไทย
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEUTASCHER VERBAND F?R SCHWEI?EN UND VERWANDTE VERFAHREN E.V. (DVS) (GERMAN SOCIETY FOR WELDING AND RELATED PROCESS) AND WELDING INSTITUTE OF THAILAND (WIT) OFFICE OF THE PRESIDENT KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB) 1. Germany
1. GERMAN SOCIETY FOR WELDING (DVS), DEUTSCHER VERBAND F?R SCHWEI?EN UND VERWANDTE VERFAHREN E.V. (DVS)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ADDENDUM TO THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN The King Montkut's University of Technology North Bangkok and INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE
Office of the President Inactive
ความรวมมือทางวิชาการและแนวทางการดำเนินกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มูลนิธิพระดาบส 1. ไทย
1. มูลนิธิพระดาบส
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Oklahoma State University Institute of Technology and King Mongkut s University of Technology North Bangkok 1. USA (United States of America)
1. Oklahoma State University
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN WELDING INSTITUTE OF THAILAND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTHBANGKOK AND LLOYD'S REGISTER INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED 1. ไทย
1. LLOYD S REGISTER INTERNATIONAL (THAILAND) LIMITED
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM OF YNDERSTANDING ON EDUCATION COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE FOREIGN OFFICE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1. Germany
1. MINISTER OF STATE FEDERAL FOREIGN OFFICE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ 1. ไทย
1. กลุ่มบริษัทกัลฟ์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอาชีวศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย 1. ไทย
1. สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอาชีวศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
EDUCATION EXCHANGE AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND JUNSEI EDUCATIONAL INSTITUTE 1. Japan
1. JUNSEI EDUCATIONAL INSTITUTION
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. และ สวพ.ทบ. 1. ไทย
1. สำนักวิจัยและพัฒนาทางการทหาร กองทัพบก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Inactive
การผลิตระบบสมองกลฝังตัว 1. ไทย
1. Aimagin
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย 1/2560 "โครงการผลักดันนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) เพื่อพัฒนากำลังคนทางเทคนิคและนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มเข้ากระบวนการเรียนรู้กับการทำงาน ปีการศึกษา 2560" 1. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการย่อย 1/2560 "โครงการผลักดันนโยบายบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) เพื่อพัฒนากำลังคนทางเทคนิคและนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มเข้ากระบวนการเรียนรู้กับการทำงาน ปีการศึกษา 2560" 1. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY 1. South Korea
1. HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
COOPERATION AGREEMENT IN RELATION TO SUMMER INTERNSHIP PROGRAM 1. ไทย
1. SIEMENS LIMITED THAILAND
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INSTITUTE FOR TROPICAL TECHNOLOGY, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Vietnam
1. INSTITUTE FOR TROPICAL TECHNOLOGY, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND KYUSHU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. Japan
1. KYUSHU INSTITUTE TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 1. ไทย
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
AGREEMENT ON ACADEMIC COOPERATION BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND NATIONAL ILAN UNIVERSITY 1. Taiwan
1. NATIONAL ILAN UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
EXTENSION AGREEMENT FOR COOPARATION BETWEEN TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Japan
1. TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
EXTENSION AGREEMENT: AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Japan
1. TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการเเพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1. ไทย
2. ไทย
1. โรงพยาบาลราชวิถี
2. กรมการเเพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กับ บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด 1. ไทย
1. บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
เครือข่ายพัฒนากำลังคนเเละความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบข่นส่งทางรางของประเทศไทย 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
8. ไทย
9. ไทย
10. ไทย
11. ไทย
12. ไทย
13. ไทย
14. ไทย
1. สำนักงานคณะกรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ
3. กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน
4. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. การรถไฟเเห่งประเทศไทย
6. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเเห่งประเทศไทย
7. บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
9. สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14. คณะวิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
SPECIFIES OF RUBBER SCIENCE PROGRAM BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB) AND KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KIT) 1. Japan
1. Kyoto Institute of Technology
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGU NORTH BANGKOK AND CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIVERSITY 1. Taiwan
1. CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Agreement for Collaboration By and Between King Mongkut's University of technology North Bangkok And The University of South Florida 1. USA (United States of America)
1. The University of South Florida
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมด้านการออกเเบบเเละวิศวกรรมเพื่อการผลิต ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and MALAYSIAN INSTITUTE OF ROAD SAFETY RESEARCH 1. Malaysia
1. MALAYSIAN INSTITUTE OF ROAD SAFETY RESEARCH
Office of the President Inactive
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพและจัดการการศึกษา ระดับช่างอุตสาหกรรม 1. ไทย
1. โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
สำนักงานอธิการบดี Inactive
Agreement on Co-operation in Education and Science between the GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,Austria and KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND 1. Austria
1. GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,Austria
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE SIRINDHORN INTERNATIONAL THAI-GERMAN GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING(TGGS), KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND SNN TOOLS $ DIES CO.,LTD. 1. ไทย
1. SNN TOOLS & DIES CO., LTD
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (INPL) 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (INPL)
Office of the President Inactive
COOPERATION AGREEMENT This Agreement made in duplicate BETWEEN The King Montkut's Institute of Technology North Bangkok (KMITNB) of the first part and INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (INPL) 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (INPL)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1. ไทย
1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND KONSTANZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE 1. Germany
1. KONSTANZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
PROGRAM CONTRACT BETWEEN INTERNATIONAL SCHOOL, THAI NGUYEN UNIVERSITY AND Faculty Of Applied Arts,King Mongkut's University of Technology North Bangkok INTERNATIONAL SCHOOL, THAI NGUYEN UNIVERSITY 1. Vietnam
1. INTERNATIONAL SCHOOL, THAI NGUYEN UNIVERSITY
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INTERNATIONAL SCHOOL, THAI NGUYEN UNIVERSITY AND Faculty Of Applied Arts,King Mongkut's University of Technology North Bangkok INTERNATIONAL SCHOOL, THAI NGUYEN UNIVERSITY 1. Vietnam
1. INTERNATIONAL SCHOOL, THAI NGUYEN UNIVERSITY
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ คณะสถาปัตยกรรมเเละการออกเเบบ 1. ไทย
2. ไทย
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คณะสถาปัตยกรรมเเละการออกเเบบ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
EDITH COWAN UNIVERSITY 1. Australia
1. EDITH COWAN UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อวิจัย เเละพัฒนาเทคโนโลยีวงจรรวม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ยูเเทคไทย จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ยูเเทคไทย จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING AND ANALYTICAL SCIENCE, THE UNIVERSITY OF 1. United Kingdom
1. SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING AND ANALYTICAL SCIENCE, THE UNIVERSITY OF
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAN 1. Poland
1. UNIVERSITY OF ARTS IN POZNAN
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES IN BYDGOSZCZ 1. Poland
1. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES IN BYDGOSZCZ
Office of the President Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (GRENOBLE INP) 1. France
1. INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (GRENOBLE INP)
Office of the President Inactive
ACADEMIC EXCHANGE AGREEMENT BETWEEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES TECHNIKUM WIEN , VIENNA , AUSTRIA AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND 1. Austria
1. UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES TECHNIKUM WIEN , VIENNA , AUSTRIA
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF AGREEMENT FOR ACADEMIC COLLABORATION BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND KUN SHAN UNIVERSITY 1. Taiwan
1. KUN SHAN UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE (INPT) 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE (INPT)
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING KONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND OKINAWA NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY 1. Japan
1. OKINAWA NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INS And KING MONGKUY'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK And Thai-French Innovation Institute And THE FRENCH EMBASSY IN THAILAND 1. Thailand
2. France
1. THE FRENCH EMBASSY IN THAILAND
2. INS
Office of the President Inactive
INTERNATIONAL COOPERATION AGREEMENT 1. Australia
1. eWater Ltd
Office of the President Inactive
AGREEMENT ON ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION KINGMONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK(THAILAND) AND JOINING AND WELDING RESEARCH INSTITUTE OSAKA UNIVERSITY 1. Japan
1. JOINING AND WELDING RESEARCH INSTITUTE OSAKA UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE (IS) 1. ไทย
1. INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE (IS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ ระหว่าง กองทัพอากาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เเละ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ 1. ไทย
2. ไทย
1. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งชาติ
2. กองทัพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
Agreement between KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 1. United Kingdom
1. THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. BOCHUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
BANGKOK PROTOCOL 1. Germany
1. BANGKOK PROTOCOL Q-FEDERATION
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
AGREEMENT ON EXCHANGE OF STUDENTS KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK EAST CHINA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. China
1. EAST CHINA INSTITUTE OF TEACHNOLOGY
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND COBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS 1. Germany
1. COBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND ESSLINGEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. ESSLINGEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 1. Malaysia
1. UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ความร่วมมือด้านการมาตรฐาน 1. ไทย
1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ จังหวัดระยอง 1. ไทย
1. จังหวัดระยอง
สำนักงานอธิการบดี Inactive
โครงการสำรวจ ออกแบบ เพื่อการก่อสร้างในส่วนของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ พุทธอุทยานโลก จังหวัดปราจีนบุรี 1. ไทย
1. มูลนิธิพุทธอุทยานโลก
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, 1518 PIBULSONGKRAM RD., BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND (FURTHER REFERED TO KMUTNB) AND KONKUK UNIVERSITY, 120 NEUNDONG-RO, GWANGJIN-GU, SEOUL 143, KOREA (FURTHER REFERED TO KU) 1. South Korea
1. KONKUK UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
EXTENSION MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THAI-FRENCH INNOVATION INSTITUTE KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND VALEO COMPRESSOR (THAILAND) CO.,LTD. 1. ไทย
1. VALEO COMPRESSOR (THAILAND) CO., LTD
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND HALLA UNIVERSITY 1. South Korea
1. HALLA UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัย การผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค 1. ไทย
1. บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนีฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนโดยกระบวนการเอ็กซทรูชัน 1. ไทย
1. บริษัท บุญมี วงศ์โชติสถิต
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Inactive
RECORD OF DISCUSSION BETWEEN JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY AND THE AUTHORITIES CONCERN OF THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ON JAPANESE TECHNICAL COOPERATION FOR INNOVATION ON PRODUCTION AND AUTOMOTIVE UTILIZATION OF BIOFUELS FROM NON-FOOD BIOMASS 1. Japan
1. JICA
Office of the President Inactive
AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. Japan
1. TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
AMENDMENT OF RECORD OF DISCUSSIONS BETWEEN THE AUTHORITIES CONCERNED OF THE GOVERNMENT OF TH KINGDOM OF THAILAND AND JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY ON THE TECHNICAL COOPERATION PROJECT ON INNOVATION ON PRODUCTION AND AUTOMOTIVE UTILIZATION OF BIOFUELS FROM NON FOOD BIOMASS 1. Japan
1. JICA
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING KING MONKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND GRADUATE INSTITUTE OF FERROUS TECHNOLOGY POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 1. South Korea
1. POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Faculty of Engineering Inactive
บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 1. ไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
สำนักงานอธิการบดี Inactive
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST (DAAD) 1. Germany
1. DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST (DAAD)
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
AGREEMENT ON ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNLOGY NORTH BANGKOK AND DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF MARYLAND 1. USA (United States of America)
1. UNIVERSITY OF MARYLAND
Office of the President Inactive
AGREEMENT ON ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESERCH INSTITUTE KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND ECOTOPIA SCIENCE INSTITUTE NAGOYA UNIVERSITY 1. Japan
1. NAGOYA UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) กับ โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) 1. ไทย
1. โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
COOPERATION AGREEMENT Between KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) And INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE (INPT) 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE (INPT)
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 1. ไทย
1. สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย 1. ไทย
1. สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
AGREEMENT BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING AND FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING KYUSHU INSITUTE OF TECHNOLOGY 1. Japan
1. KYUSHU INSTITUTE TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
WESTERN DIGITAL (THAILAND) COMPANY LIMITED 1. ไทย
1. WESTERN DIGITAL (THAILAND) COMPANY LIMITED
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN DEPARTMENT OF MECHANICAL AND MECHATRONICS ENGINEERING COLLEGE OF ENGINEERING KANGWON NATIONAL UNIVERSITY, KOREA AND DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, FACULTY OF ENGINEERING KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND 1. South Korea
1. DEPARTMENT OF MECHANICAL AND MECHATRONIICS ENGINEERING, COLLEGE OF ENGINEERING, KANGWON NATIONAL UNIVERSITY
Faculty of Engineering Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. China
1. SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INSTITUTE FOR TROPICAL TECHNOLOGY, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Vietnam
1. INSTITUTE FOR TROPICAL TECHNOLOGY, VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Germany
1. CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok And Oklahoma State University Institute Of Technology 1. USA (United States of America)
1. Oklahoma State University
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DAEGU GYEONGBUK INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. South Korea
1. DAEGU GYEONGBUK INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ยูเอสอี. โฟล-ไลน์ จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT BETWEEN RWTH AACHEN UNIVERSITY AND KINGMONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Germany
1. RWTH AACHEN UNIVERSITY
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
ความร่วมมือด้านทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND DANKOOK UNIVERSITY 1. South Korea
1. COLLEGE OF NATURAL SCIENCES AND COLLEGE OF ENGINEERING DANKOOK UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักงานอธิการบดี Inactive
สนับสนุนการจัดสร้างหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา 1. ไทย
1. ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 1. ไทย
2. ไทย
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
2. สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป ๒๐๐๙ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท สมาร์ทกรุ๊ป ๒๐๐๙ จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK,THAILAND AND HOCHSCHULE BREMERHAVEN GERMANY 1. Germany
1. HOCHSCHULE BREMERHAVEN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and Republican Scientific and Methodological Center for Development of Technical and Vocational Education and Assigment of Qualification representing the Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan and Almaty Humanitarian Technical University 1. Kazakhstan
2. Kazakhstan
1. Almaty Humanitarian Technical University
2. Ministry of Education and Science of Republic of Kazakhstan
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND EDITH COWAN UNIVERSITY AUSTRALIA 1. Australia
1. EDITH COWAN UNIVERSIY
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท อมตะ คอร์เปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท อมตะ คอร์เปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อีส์ จำกัด ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1. ไทย
1. บริษัท ดานิลี่ ฟาร์อีส์ จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สำนักงานกรรมการอุดมศึกษา 1. ไทย
1. สำนักงานกรรมการอุดมศึกษา
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND DANIEL FAR EAST CO.,LTD 1. ไทย
1. DANIEL FAR EAST CO.,LTD
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT BETWEEN DEPARTMENT OF SKILL DEVELOPMENT(DSD) AND ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BAVARIAN THAI ACADEMIC COOPERATION CENTER 1. Germany
1. DEPARTMENT OF SKILL DEVELOPMENT, ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, BAVARIAN THAI ACADEMIC COOPERATION CENTER
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FACHHOCHSCHULE) MAGDEBURG-STENDAL AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND 1. Germany
1. UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (FACHHOCHSCHULE) MAGDEBURG-STENDAL
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING SOUTH WESTPHALIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SOEST CAMPUS AND FACULTY OF ENGINEERING KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Germany
1. SOUTH WESTPHALIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES SOEST CAMPUS
Faculty of Engineering Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับความสามารถด้านการผลิต การวิจัยและการพัฒนาบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ฟูจิเอเชีย จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ฟูจิเอเชีย จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
PATHUMWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. PATHUMWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Faculty of Engineering and Technology Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง 1. ไทย
1. เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการจัดทำวารสารวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. มหาวิทยาลัยบูรพา
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. มหาวิทยาลัยทักษิน
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND NATIONAL UNIVERSITY OF TAINAN 1. Taiwan
1. NATIONAL UNIVERSITY OF TAINAN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ON BAVARIAN THAI UNIVERSITY CENTER (BTUC) 1. Germany
1. ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสภาอุตสาหกรรมภาคกลางจังหวัดราชรี 1. ไทย
1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Office of the President Inactive
บันทึกความร่วมมือเพื่อสนันสนุนโครงการพัฒนาเครื่องมือต้นเเบบสำหรับคลังกระดูก เนื้อเยื่อเเละเส้นเอ็นจากผู้เสียชีวิต 1. ไทย
1. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Lawrence Technological University and King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok 1. USA (United States of America)
1. Lawrence Technological University
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF APPLIED ARTS KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK,BANGKOK THAILAND AND FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION & ECONOMICS FERN UNIVERSITAET IN HAGEN, HAGEN GERMANY 1. Germany
1. FERNUNIVERSITAT IN HAGEN
Faculty of Applied Arts Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN Faculty of Applied Arts KING MONGKUT'S UNIVERSIY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND Faculty of Business Administration & Economics FERNUNIVERSITAT IN HAGEN 1. Germany
1. FERNUNIVERSITAT IN HAGEN
Faculty of Applied Arts Inactive
FERNUNIVERSITAT IN HAGEN 1. Germany
1. FERNUNIVERSITAT IN HAGEN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท สยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท สยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย 1. ไทย
1. สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok And Oklahoma State University-Stillwater 1. USA (United States of America)
1. Oklahoma State University
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง สังคมเเห่งการเรียนรู้ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ(วช.) 1. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ(วช.)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
CONVENTION Michelin Franco-Thai Continuing Education Program Between Michelin Research Asia and King Montkut's Institute of Technology North Bangkok and Thai French Innovation Center and The French Institute for Advance Mechanics and The French Embassy Thailand 1. Thailand
2. France
3. Thailand
1. Michelin Research Asia
2. The French Institute for Advance Mechanics
3. The French Embassy Thailand
Office of the President Inactive
MICHELIN RESEARCH ASIA 1. ไทย
1. MICHELIN RESEARCH ASIA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สจพ.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.) 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SCHNEIDER THAILAND LIMITED And KING MONGKUY'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK And Thai-French Innovation Institute 1. France
1. SCHNEIDER THAILAND LIMITED
Office of the President Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND DRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1. Germany
1. DRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY 1. South Korea
1. HANKYONG NATIONAL UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
COOPERATION AGREEMENT Between ARTS ET ME'TIERS PARISTECH, ECOLE NATIONALE SUPE'RIEURE D'ARTS ET ME'TIERS (ENSAM) and KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) And Thai-French Innovation Institute 1. France
1. ARTS ET ME'TIERS PARISTECH, ECOLE NATIONALE SUPE'RIEURE D'ARTS ET ME'TIERS (ENSAM)
Office of the President Inactive
CONTRACTUAL AGREEMENT REGARDING THE ESTABLISHMENT, OPERATION AND FURTHER DEVELOPMENT OF TGGS 1. Germany
1. COMMISSION OF HIGHER EDUCATION (THAILAND), MINISTRY OF ECONOMY AND RESEARCH NORTH-RHINE WESTPHALIA, RWTH AACHEN
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND INSTITUTE OF TECHNOLOGISTS 1. Japan
1. INSTITUTE OF TECHNOLOGISTS
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
LETTER OF INTENT BETWEEN King Mongkut's University of Technology North Bangkok AND HOCHMINH-CITY UNIVERSITY OF TECHNICAL EDUCATION AND CENTER FOR RESEARCH, DESIGN AND PRODUCTION OF PROTOTYPE EQUIPMENT FOR VOCATIONAL TRAINING (CREDEPRO) 1. Vietnam
1. HOCHMINH-CITY UNIVERSITY OF TECHNICAL EDUCATION AND CENTER FOR RESEARCH, DESIGN AND PRODUCTION OF PROTOTYPE EQUIPMENT FOR VOCATIONAL TRAINING (CREDEPRO)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND KONSTANZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE 1. Germany
1. KONSTANZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
LETTER OF INTENT FOR JOINT COOPERATION BETWEEN DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBTH,AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) THAILAND AND MINISTRY OF VOCATIONAL AND TECHNICAL TRAINING (MVTT), ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL INSTITUTE OF APPLIED ADVANCED TECHNOLOGY (NIAAT) 1. Germany
1. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBTH, MINISTRY OF VOCATIONAL AND TECHNICAL TRAINING (MVTT), ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL INSTITUTE OF APPLIED ADVANCED TECHNOLOGY (NIAAT)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
7. ไทย
8. ไทย
9. ไทย
10. ไทย
11. ไทย
12. ไทย
13. ไทย
14. ไทย
15. ไทย
16. ไทย
17. ไทย
18. ไทย
19. ไทย
20. ไทย
21. ไทย
22. ไทย
23. ไทย
24. ไทย
25. ไทย
26. ไทย
27. ไทย
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11. มหาวิทยาลัยนครพนม
12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
13. มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15. มหาวิทยาลัยศิลปากร
16. มหาวิทยาลัยบูรพา
17. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18. มหาวิทยาลัยมหิดล
19. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23. มหาวิทยาลัยทักษิณ
24. มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง
25. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
26. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
27. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
memorandum of understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION 1. Vietnam
1. HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION
Office of the President Inactive
memorandum of understanding between King Mongkut's University of Technology North Bangkok and HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION 1. Vietnam
1. HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION
Office of the President Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(สจพ.) กับ โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) 1. ไทย
1. โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท คอบร้า แอดวานซด์ คอมโพซิทส์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท คอบร้า แอดวานซด์ คอมโพซิทส์ จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
COOPERATION AGREEMENT Between THE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS and KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) 1. France
1. THE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK and Le CENTRE DES NATERIAUX DE L'ECOLE DES MINES DE PARIS 1. France
1. THE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Cooperation Outline Agreement between King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok - Thailand and The Insitut National Polytechnique Toulouse - France 1. France
1. Institut National Polytechnique Toulouse
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
memorandum of understanding between King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok and CAVITE STATE UNIVERSITY 1. Philippines
1. CAVITE STATE UNIVERSITY
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE SIRINDHORN INTERNATIONAL THAI-GERMAN GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING (TGGS) AT KMUTNB CAMPUS, PIBULSONGKRAM RD., BANGSUE BANGKOK 10800, THAILAND AND GOETHE INSTITUTE BANGKOK (GI) 18/1 SOI GOETHE, SATHORN SOI 1 BANGKOK 10120, THAILAND 1. Thailand
1. GOETHE-INSTITUT BANGKOK
The Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering Inactive
GOETHE-INSTITUT BANGKOK 1. ไทย
1. GOETHE-INSTITUT BANGKOK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
GOETHE-INSTITUT BANGKOK 1. ไทย
1. GOETHE-INSTITUT BANGKOK
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน Inactive
COOPERATIVE AGREEMENT BETWEEN CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY CHEMNITZ, GERMANY AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY NAKHON-NAYOK THAILAND 1. Germany
1. CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เเละ สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย 1. ไทย
1. สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเเห่งประเทศไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND UNIVERSITY OF UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LANDSHUT 1. Germany
1. UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LANDSHUT
Faculty of Applied Science Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิทยาลัยโยนก 1. ไทย
1. มหาวิทยาลัยโยนก
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK. BANGKOK THAILAND AND CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY NAKHON NAYOK, THAILAND AND CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. CHEMNITZ, GERMAN 1. Germany
1. CHULACHOMKLAO ROYA MILITARY ACADEMY, CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย 1. ไทย
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SUPPLEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK,BANGKOK,THAILAND AND HOCHSCHULE BREMERHAVEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BREMERHAVEN,GERMANY 1. Germany
1. HOCHSCHULE BREMERHAVEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1. ไทย
1. มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY REPUBLIC OF KOREA 1. South Korea
1. PUKYONG NATIONAL UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION BETWEEN NATIONAL UNIVERSITY OF TAINAN, TAIWAN AND KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Taiwan
1. NATIONAL UNIVERSITY OF TAINAN
College of Industrial Technology Inactive
memorandum of understanding between King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok and THAI NGUYEN UNIVERSITY 1. Vietnam
1. THAI NGUYEN UNIVERSITY
Office of the President Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เเละ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยแกนนำ มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยร่วม ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
5. ไทย
6. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัย การผลิต เเละพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok College of Industrial Technology and Oklahoma State University- Okmulgee Division of Construction technologies and Division of Engineering Technologies 1. USA (United States of America)
1. Oklahoma State University
Office of the President Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงไตรภาคีความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 1. ไทย
2. ไทย
1. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC COOPERATION AND EXCHANGE BETWEEN THE UNIVERSITY OF CANTERBURY AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND 1. New Zealand
1. THE UNIVERSITY OF CANTERBURY
Office of the President Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND ECOTRON SYSTEMTECHNIK GMBH 1. Germany
1. ECOTRON SYSTEMTECHNIK GMBH
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC COOPERATION AND EXCHANGES 1. New Zealand
1. UNIVERSITY OF CANTERBURY
Office of the President Inactive
PARNER SHIP AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) AND BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS (BTU COTTBUS) 1. Germany
1. BTU COTTBUS
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE TECHNOLOGY NORTH BANGKOK COLLEGE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND THAI FRESH INNOVATION CENTRE AND KEIMYUNG UNIVERSITY KOREA CENTER FOR AUTOMOTIVE PARTS TECHNOLOGY 1. South Korea
1. KEIMYUNG UNIVERSITY
Thai-French Innovation Institute Inactive
COOPERATION OUTLINE AGREEMENT BETWEEN The King Montkut's Institute of Technology North Bangkok (KMITNB) and INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE-FRANCE 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE-FRANCE
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, BANGKOK, THAILAND AND KEIMYUNG UNIVERSITY, DAEGU, KOREA 1. South Korea
1. KEIMYUNG UNIVERSITY
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาด้านวิทยาศาตร์เเละเทคโนโลยี ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กรมสรรพากร 1. ไทย
1. กรมสรรพากร
สำนักงานอธิการบดี Inactive
COOPERATIVE PLAN FOR THE YEAR 2004 BETWEEN King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand AND HAIPHONG TEACHER'S TRAINING UNIVERSITY Vietnam 1. Vietnam
1. HAIPHONG TEACHER'S TRAINING UNIVERSITY Vietnam
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Bulgaria
1. TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Office of the President Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. Japan
1. TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN King Mongkut's University of Technology North Bangkok Thailand AND HAIPHONG TEACHER'S TRAINING UNIVERSITY Vietnam 1. Vietnam
1. HAIPHONG TEACHER'S TRAINING UNIVERSITY Vietnam
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, BANGKOK, THAILAND AND UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA 1. Australia
1. UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND TECHNOLOGY TRANSFER ALLIANCE 1. Germany
1. EMCO MAIER GMBH, FESTO DIDACTIC GMBH & CO., LUCAS-NULLE LEHR UND MESSGERAETE GMBH, INGENATIC
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING SOUTH WESTPHALIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND FACULTY OF ENGINEERING KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Germany
1. FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING SOUTH WESTPHALIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Faculty of Engineering Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KINGMONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND YUNNAN NATIONALITIES UNIVERSITY 1. China
1. YUNNAN NATIONALITIES UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Academic Cooperation Agreement Between KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK And THE BAVARIAN JULIUS-MAXIMILIAN-UNIVERSITY OF WURZBURG 1. Germany
1. THE BAVARIAN JULIUS-MAXIMILIAN-UNIVERSITY OF WURZBURG
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF SCIENCE, RESEARCH AND THE ARTS BADEN-WURTTEMBERG AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND 1. Germany
1. MINISTRY OF SCIENCE, RESEARCH AND THE ARTS BADEN-WURTTEMBERG
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN MINISTRY OF SCIENCE, RESEARCH AND THE ARTS BADEN-WURTTEMBERG AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND , CONTENT COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITIES, THE UNIVERSITIES OF TECHNOLOGY (tu) AND THE UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCE IN THE STATE OF BADEN-WURTTEMBERG & KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND 1. Germany
1. MINISTRY OF SCIENCE, RESEARCH AND THE ARTS BADE-WURTTEMBERG
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok And Oklahoma State University 1. USA (United States of America)
1. Oklahoma State University
Office of the President Inactive
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ เเละ กรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ 1. ไทย
1. กรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานอธิการบดี Inactive
Academic Cooperation Agreement Between KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK And THE UNIVERSITY OF WUPPERTAL 1. Germany
1. THE UNIVERSITY OF WUPPERTAL
Office of the President Inactive
RAHMENVEREINBARUNG UBER EINE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK UND FACHHOCHSCHULE ROSENHEIM STUDIENGANG ELEKTROTECHNIK 1. Germany
1. FACHHOCHSCHULE ROSENHEIM
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok And Ministry of Higher Education and Scientific Research Republic Of Iraq 1. Iraq
1. Ministry of Higher Education and Scientific Research Republic Of Iraq
Office of the President Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตเเละพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
Memorandum of Understanding (MoU) between King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Faculty of Technical Education and College of Industrial Technology, Bangkok, Thailand and Bosch Rexroth AG 1. Germany
1. Bosch Rexroth AG
College of Industrial Technology Inactive
ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND THE ESSLINGEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. THE ESSLINGEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับช่างอุตสาหกรรม ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ โรงเรียนลำปางพาณิชยการเเละเทคโนโลยี 1. ไทย
1. โรงเรียนลำปางพาณิชยการเเละเทคโนโลยี
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับช่างอุตสาหกรรม ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ โรงเรียนลำปางพาณิชยการเเละเทคโนโลยี 1. ไทย
1. โรงเรียนลำปางพาณิชยการเเละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
ข้อตกลงโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเเละวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก 1. ไทย
1. กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก
สำนักงานอธิการบดี Inactive
EROOM CLEAN AIR IN BANGKOK PROJECT 1. South Korea
1. COM-LINK CO., LTD. AND EROOM CO., LTD
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย 1. ไทย
1. สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับความสามารถด้านการผลิต การวิจัย เเละพัฒนาบุคลากร ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE ROSENHEIM 1. Germany
1. UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE ROSENHEIM
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND KONSTANZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE 1. Germany
1. FACHHOCHSCHULE KONSTANZ
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมอาชีวศึกษา กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. กรมอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB), THAILAND AND FACHCHHOCHSCHULE ROSENHEIM, GERMANY (FH Ro) 1. Germany
1. FACHCHHOCHSCHULE ROSENHEIM
Office of the President Inactive
COOPERATION AGREEMENT ON CENTER COMPETENCE FOR ENERGY SAVEING AND RESOURCE PROTECTION 1. Germany
1. FACHHOCHSCHULE ROSENHEIM, BAVARIAN STATE MINISTRY OF SCIENCES RESEARCH AND ARTS, CUSCHL INGENIEURE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 1. ไทย
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท จากัวร์ คาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FH RAVENSBURG-WEINGARTEN 1. Germany
1. FACHHOCHSCHULE RAVENSBURG-WEINGARTEN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย 1. ไทย
1. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
GENERAL COOPERATIVE AGREEMENT BETWEEN THE CENTERFOR ENERGY ENVIRONMENT RESOURCES DEVELOPMENT (CEERD) AFFILLATED WITH THE FOUNDATION FOR INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (FLHIRD) AND THE KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) 1. France
1. THE CENTERFOR ENERGY ENVIRONMENT RESOURCES DEVELOPMENT (CEERD) AFFILLATED WITH THE FOUNDATION FOR INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (FLHIRD)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัย การผลิตเเละพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND EDITH COWAN UNIVERSITY AUSTRALIA 1. Australia
1. EDITH COWAN UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND RWTH AACHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ASSOCIATION OF FORMER THAI STUDENTS IN GERMANY 1. Germany
1. RWTH AACHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ASSOCIATION OF FORMER THAI STUDENTS IN GERMANY
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Faculty of Agriculture,Forestry,and Home Economics UNIVERSITY OF ALBERTA and King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok 1. Canada
1. UNIVERSITY OF ALBERTA
Office of the President Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือ โครงการ ชุบชีวิตธุรกิจไทย ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1. ไทย
1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 1. ไทย
1. สมาคมส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
สำนักงานอธิการบดี Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ฟอร์ด โอเปอร์เรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท ฟอร์ด โอเปอร์เรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM CONCLUDE BETWEEN HIROMASA HEMMI, PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION, JAPAN(REFERED TO AS "AIEJ") AND, DR. CHANA KASIPAR, PRESIDENT OF KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK(REFERED TO AS "INSTITUTE") 1. Japan
1. ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION, JAPAN
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE THA FRENCH INNOVATION CENTRE/ KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILANDE AND CENTRETECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES (CETIM) FRANCE 1. France
1. CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES (CETIM)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยเเละพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาวุธปืน ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท เจ.เค. ดีเฟ้นซ์ อินดัสเตรียล จำกัด 1. ไทย
1. บริษัท เจ.เค. ดีเฟ้นซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
ADDENDUM TO THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
RESEARCH COOPERATION AGREEMENT On ATMOSPHERIC CORROSION Between Thai-French Innovation Centre King Mongkut?s Institute of Technology North Bangkok and Thainox Steel Limited 1. France
1. THAINOX STEEL LIMITED
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
LUNCHING OF DAAD PROJECT ON UNIVERSITY0SPECIFIC DEVELOPMENT MEASURES AT KMITNB/RIT KING KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Germany
1. DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST (DAAD)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY 1. United Kingdom
1. LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Accord de cooperation entre KING MONGKUT's INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) et INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBILE (INPG) 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF HO CHI MINH CITY AND King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1. Vietnam
1. UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OF HO CHI MINH CITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND FACHHOCHSCHULE ROSENHEIM 1. Germany
1. FACHHOCHSCHULE ROSENHEIM
Office of the President Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการบินพลเรือน 1. ไทย
1. สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
SUPPLEMENT NO.1 FOR COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND JILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1. China
1. JILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
ACCORD TRIPARTITE Entre Le CENTRE D'INNOVATION FRANCO-THAI (CIFT) L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) 1. France
1. L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
TRIPARTITE AGREEMENT 1. France
2. France
1. For the FRENCH MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MAE) The Cultural, Scientific and Co-operation Service Of the French Embassy in Thailand (hereafter referred to as the EMBASSY)
2. The AGENCE FRAN?AISE DE D?VELOPPEMENT (AFD)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND THE NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE OF TOULOUSE FRANCE 1. France
1. THE NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE OF TOULOUSE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN The French Embassy in Thailand acting on behalf of the Government of the French Republic and the Department of Technical and Economic Cooperation acting on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand regarding continued support to the Thai-French Innovation Centre 1. France
1. THE FRENCH EMBASSY IN THAILAND
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ACCORD-CADRE DE COOPERATION entre L'INSTITUT NATIONAL POLY TECHNIQUE DETOULOUSE (FRANCE) et KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (THATLANDE) 1. France
1. THE NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE OF TOULOUSE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศพุทธศักราช ๒๕๔๓ 1. ไทย
2. ไทย
3. ไทย
4. ไทย
1. โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำนักงานอธิการบดี Inactive
Agreement of Academic Collaboration and Exchang Between King Mongkut's Institute of technology North Bangkok And South-East Consortium for International Development (SECID) 1. USA (United States of America)
1. South-East Consortium for International Development (SECID)
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND AND KING MONGKUT'S INSTUTUTE OF TECHNOLOGY, NORTH BANGKOK AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, LADKRABANG 1. Australia
1. THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
Enabling agreement between the Faculty of Information Technology at Monash University and the King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok 1. Australia
1. Faculty of Information Technology Monash University
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการประกอบกิจการสื่อประสม 1. ไทย
2. ไทย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UHNDERSTANDING BETWEEN AACHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(RWTH) KINGMONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK RAHAMANGGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY GERMAN ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (DIHT) GERMAN-THAI CHAMBERS OF COMMERCE, BANGKOK 1. Germany
1. AACHEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(RWTH),RAJAMANGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY GERMAN ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (DHIT),GERMAN-THAI CHAMBERS OF COMMERCE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
COOPERATION AGREEMENT Between KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) And INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE (INPG) 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ADDENDUM TO THE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
AGREEMENT BETWEEN INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (I.N.P.L.) - FRANCE AND THE KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK - THAILAND REGARDING DUAL DOCTORAL DEGREE THESES BETWEEN UNIVERSITIES 1. France
1. INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF AGREEMENT KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND FACCHOCHSCHULE ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. FACCHOCHSCHULE ROSENHEIM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
THAI-FRENCH INNOVATION CENTRE (TFIC) 1. France
1. ELECRICITY/ELECTRONICS AND COMPUTER
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF AGREEMENT between Faculty of Applied Science King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok and The College of Food, Agricultural and Environmental Sciences,The Ohio State University 1. USA (United States of America)
1. The Ohio State University
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF AGREEMENT BETWEEN FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND FACULTY OF EDUCATION THE UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA 1. Australia
1. FACULTY OF EDUCATION THE UNIVERSITY OF MELBOURNE
Faculty of Technical Education Inactive
ACADEMIC AGREEMENT BETWEEN THE THAI-FRENCH INNOVATION CENTRE KING MONGKUTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND THAINOXSTEELLIMITED (GROUPE USINOR) 1. France
1. THAINOX STEEL LIMITED (GROUP USINOR)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 1. ไทย
2. ไทย
1. กรมอาชีวศึกษา
2. กรมพัฒนาเเละส่งเสริมพลังงาน
สำนักงานอธิการบดี Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. Thailand
1. ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1. ไทย
1. ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING EDITH COWAN UNIVERSITY KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Australia
1. EDITH COWAN UNIVERSITY
Office of the President Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE THAI FRENCH INNOVATION CENTRE KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGROK AND INSTITUT DE SOUDURE 1. France
1. INSTITUT DE SOUDURE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 1. ไทย
1. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครเเละสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1. ไทย
1. กรุงเทพมหานคร
สำนักงานอธิการบดี Inactive
Agreement Between ST. PETERSBURG STATE ACADEMY OF AEROSPACE INSTRUMENTATION And KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Russia
1. ST. PETERSBURG STATE ACADEMY OF AEROSPACE INSTRUMENTATION
Office of the President Inactive
MASTER OF APPLIED SCIENCE IN STATISTICS AGREEMENT BETWEEN ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 1. Australia
1. ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Faculty of Applied Science Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND MONASH UNIVERSITY ON ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION 1. Australia
1. MONASH UNIVERSITY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND FACHHOCHSCHULE AALEN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 1. Germany
1. FACHHOCHSCHULE AALEN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Office of the President Inactive
LETTER OF INTENT FACHHOCHSCHUL MANNHEIM 1. Germany
1. FACHHOCHSCHUL MANNHEIM
Office of the President Inactive
LETTER OF INTENT 1. Canada
2. Thailand
1. Canadian Hydraulics Center Centre D'Hydraulicque Canadien
2. Bangkok Metropolitan
Office of the President Inactive
MEMORANDUM CONCLUDE BETWEEN HIROMASA HEMMI, PRESIDENT OF THE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION, JAPAN(REFERED TO AS "AIEJ") AND, DR. CHANA KASIPAR, PRESIDENT OF KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK(REFERED TO AS "INSTITUTE") 1. Japan
1. ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATION, JAPAN
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AUSTRALIA AND KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND 1. Australia
1. ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AUSTRALIA
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
memorandum of understanding between King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok and CENTER FOR RESEARCH, DESIGN AND PRODUCTION OF PROTOTYPE EQUIPMENT FOR VOCATIONAL TRAINING 1. Vietnam
1. CENTER FOR RESEARCH, DESIGN AND PRODUCTION OF PROTOTYPE EQUIPMENT FOR VOCATIONAL TRAINING
Office of the President Inactive
JILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA & KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND 1. China
1. JILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AUSTRALIA 1. Australia
1. SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND GERMAN WELDING INSTITUTE MANNHEIM 1. Germany
1. GERMAN WELDING INSTITUTE MANNHEIM
Office of the President Inactive
Memorandum of Understanding Between Hochschule Bremerhaven And King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok 1. Germany
1. HOCHSCHULE BREMERHAVEN
Office of the President Inactive
SUPPLEMENT NO.21 Exchange of Student and Cooperation Between King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok and HOCHSCHULE BREMERHAVEN 1. Germany
1. HOCHSCHULE BREMERHAVEN
Office of the President Inactive
PROTOCOLE D'ACCORD entre L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE (FRANCE) et KING MONG KUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANG KOK (THA I LANDE) 1. France
1. L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE (FRANCE)
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Utah State University and King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok 1. USA (United States of America)
1. Utah State University
Office of the President Inactive
AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL AVIATION 1. Russia
1. MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL AVIATION
Office of the President Inactive
CO-OPERATIVE AGREEMENT Between King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok And PEPPERL + FUCHS PRIVATE LIMITED AND INDUSTRIAL ELECTRICAL CO., LTD 1. Germany
1. PEPPERL + FUCHS PRIVATE LIMITED AND INDUSTRIAL ELECTRICAL CO., LTD
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between Indian Institute of Technology Kanpur,India and King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok 1. India
1. Indian Institute of Technology Kanpur
Office of the President Inactive
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK THAILAND AND FESTO DIDACTIC KG 1. Germany
1. FESTO DIDACTIC KG
Office of the President Inactive
AGREEMENT FOR COOPARATION BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK AND CHUNG-ANG UNIVERSITY 1. South Korea
1. CHUNG-ANG UNIVERSITY
Faculty of Applied Science Inactive
CONVENTIONENTRE L'UNIVERSITE DE POITIERS et LE KING MONGKUT'S INSTITUTE OFTECHNOLOGY UNIVERSITE DE BANGKOK NORD 1. France
1. CONVENTIONENTRE L'UNIVERSITE DE POITIERS
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between International Employment Centre Ltd.(IEC) Fund "Democracy and Revival ", Republic of Georgia and KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB) , THAILAND 1. Georgia
1. INTERNATIONAL EMPLOYMENT CENTRE LTD. (IEC)
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เเละ กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน 1. ไทย
1. กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน
สำนักงานอธิการบดี Inactive
THAI CANADIAN HRD PROJECT THAI-CANADIAN CENTRE FOR ENVIRONMENTAL AND AGRO-INDUSTRIAL DEVELOPMENT ARTICLES OF ADMINISTRATIVE ARRANGEMENT 1. Canada
2. Canada
3. Canada
1. CANADA COLLEGE OF APPLIED ARTs AND TECHNOLOGY
2. VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
3. British Columbia Institute of Technology
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between King Mongkut s Institute of Technology North Bangkok And British Columbia Institute of Technology,Canada 1. Canada
1. British Columbia Institute of Technology
Office of the President Inactive
RECORD OF DISCUSSION BETWEEN THE MINISTRY OD UNIVERSITY AFFAIRS OF THAILAND AND THE DEPARTMENT OF EMPLOYMENT,EDUCATION AND TRAINING OF AUSTRALIA FOR THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC COOPERATION AND THE EXCHANGE OF ACADEMIC STAFF AND STUDENT UNDER THE UMAP PROJECT WITHIN THE UMBRELLA OF MOU 1. Australia
1. DEET
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 1. Australia
1. University of Technology, Sydney
Office of the President Inactive
memorandum of understanding between King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok and CENTER FOR RESEARCH, DESIGN AND PRODUCTION OF PROTOTYPE EQUIPMENT FOR VOCATIONAL TRAINING 1. Vietnam
1. CENTER FOR RESEARCH, DESIGN AND PRODUCTION OF PROTOTYPE EQUIPMENT FOR VOCATIONAL TRAINING
Office of the President Inactive
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, THAILAND AND THE UNIVERSITY OF DUNDEE 1. United Kingdom
1. THE UNIVERSITY OF DUNDEE
King Mongkut's University of Technology North Bangkok Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งหน่วยเครือข่าย สจพ. ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เเละ มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน 1. ไทย
1. มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งหน่วยเครือข่าย สจพ. ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เเละ มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ โรงเรียนเทคโนโลยีพระรามหก 1. ไทย
1. มูลนิธิมงกุฎสภาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งหน่วยเครือข่าย สจพ. ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เเละ มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี 1. ไทย
1. มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งหน่วยเครือข่าย สจพ. ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เเละ มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 1. ไทย
2. ไทย
1. มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งหน่วยเครือข่าย สจพ. ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เเละ มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ โรงเรียนเทคนิคอยุธยา 1. ไทย
2. ไทย
1. มูลนิธิมงกุฎสภาโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. โรงเรียนเทคนิคอยุธยา
สำนักงานอธิการบดี Inactive
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งหน่วยเคร